بیماران دیالیزى بیمارستان اشرفى اصفهانى در تهران
454029