بیماران دیالیزى بیمارستان اشرفى اصفهانى در تهران
498956