بیماران دیالیزى بیمارستان اشرفى اصفهانى در تهران
450701